2012

Výročná správa oz Krasturist za rok 2012

 

Oz Krasturist vzniklo v roku 2007 z podnetu miestnych aktérov, podnikateľov a miestnych samospráv pôsobiacich v južnej časti Národného parku Slovenský kras. Cieľom združenia je presadzovanie záujmov jej členov v oblasti rozvoja cestovného ruchu a oblasti pôsobiacich v jej prospech najmä na území Národného parku Slovenský kras.

 

Združovanie a aktivizácia záujemcov o cestovný ruch využívanie potencionálu miestnych zdrojov kultúrno-prírodného bohatstva.

V roku 2012 sme rozšírili našu členskú základňu o obec Péder a na mimoriadnej členskej schôdzi 27.06.2012 sme prijali za člena p. Miroslava Šveca, ktorého sme zvolili za druhého predsedu oz Krasturist. Zároveň ho snem združenia poverila realizáciou nášho úspešného projektu „ Marketing služieb vidieckeho cestovného ruchu a rozvoja regiónu na Slovenskom krase“. Výstupom projektu bude výpočtová technika / server /, vyhotovenie on line informačného systému pre propagáciu a predaj služieb cestovného ruchu, spracovanie dát o službách a aktéroch cestovného ruchu v regióne Slovenský kras a okolie. Hodnota vysúťaženej zákazky je 75 218,- €.

16.07.2012 som podpísal zmluvu o poskytnutí NFP s PPA na úspešný projekt „ Príprava tlače a propagačných materiálov – Krasturist o.z. Výstupom projektu sú papierové tašky s logom Turnianskej vínnej cesty, Sprievodca Turnianskej vínnej cesty, Leporelo a Mapa územia. Projekt je prefinancovaný a v súčasnosti sa realizuje. Celková hodnota projektu je takmer 30 000,- €.

Cez Leader sme podali ďalšie dve projekty na marketing cestovného ruchu:

1. Po stopách sv. Urbana

2. Marketing turistických služieb územia o.z. KRAS,

v celkovej hodnote 60 000,- €. Projekty majú splnené formálne náležitosti a čaká sa na podpis zmluvy

o NFP. Nevýhodou týchto projektov je, že sa môžu aplikovať iba vo vymedzenom území Turnianskej vínnej cesty v území Miestnej akčnej skupiny OZ KRAS, t.j. obce Silická Jablonica, Hrušov, Jablonov n/T a Hrhov.

 

Vytváranie partnerských vzťahov medzi aktérmi spoločnosti a hospodárskeho života

Naši členovia o.z. sa zapojili do projektov územnej a nadnárodnej spolupráce, ktorú realizuje Miestna akčná skupina OZ KRAS v mikroregiónu Domica, ktorého sme členom od roku 2011.

Výstupom bola účasť na spoločných podujatiach, festivaloch. Niektoré naše podujatia a akcie  sa stali námetom spoločných filmov a ďalších informačných produktov.

Bola nadviazaná spolupráca s MAS Moravský Kras, MAS z Poľska, Čiech a Maďarska.

Aktéri týchto MAS sa so záujmom prezreli atrakcie nášho územia, Turnianskej vínnej cesty a oboznámili sa s realizáciami projektov v obci Hrušov, Jablonov n/T a Silická Jablonica.

V rámci nadnárodnej spolupráce MAS Moravský kras a MAS OZ Kras sa naši aktéri zapojili do tvorby reklamných filmov prezentujúce miestne zvyky, remeslá, legendy, víno a gastronómiu a prírodné bohatstvá. 

 

Získavania zdrojov využiteľných pre rozvoj cestovného ruchu

O.z. Krasturist sa snaží byť nápomocné pri vyhľadávaní zdrojov pre rozvoj cestovného ruchu.

Podporuje vytváranie nových a skvalitňovanie existujúcich zariadení CR. Vytvárame priestor pre regionálne produkty CR, tvoríme regionálnu značku kvality pre vínnu a gastroturistiku.

 

Zapájame obyvateľstvo, najmä mládež do zmysluplnej ochrany a zveľaďovania prírodného a kultúrno – historického dedičstva územia.

Boli sme spoluorganizátorom environmentálnej akcie na ochranu životného prostredia v obci Hrušov a okolí Hrušovských rybníkov a cezhraničnej cesty Szögliget-Szádvár-Hrušov.

 

Organizovanie kultúrno – spoločenských podujatí

Vo februári 2012 sme sa zúčastnili 2. výročia založenia Gemersko - Turnianskeho Rádu rytierov vín sv. Urbana

 

 

V mesiaci máj sme zorganizovali V. Májové Hrušovské dni, podporenú z programu Košice EHMK 2013.

V tomto roku sa Medzinárodnej súťaže vo varení Halászlé sa zúčastnilo 11 družstiev a prvýkrát sa do nej zapojila i školská mládež z Košíc, študujúca odbor kuchár-časník.

 

    Študenti SOŠ J.Bocatia súťažili o najlepšie Halászlé

 

Súťaže v love rýb udicou zúčastnilo 10 rybárov – členov SRZ MO Rožňava. Víťazom sa stal Pavol Smorada z Rožňavy.

   Víťazný úlovok v súťaže v love rýb

 

V celodennom kultúrnom programe vystúpilo množstvo miestnych folklórnych skupín, detí ZŠ v Jablonove n/T, skupina historického šermu Kolovrat s vodníkom Karaskom.

   Karasko rozdával sladkosti deťom

   Šermiari mali veľký úspech

 

Spoluorganizátorom Hrušovských dní bola obec Hrušov i miestna organizácia Csemadoku v Hrušove, ktorá si vzala pod patronát výstavu ručných prác v rámci podujatia „Čaro servítok“. Taktiež sa postarali o úspešný priebeh súťaže o najchutnejší Hrušovský zákusok. Súťaže sa zúčastnilo 12 miestnych cukrárok a pekárok z obcí pod Soroškou.

Záujemcovia o turistiku sa mohli zúčastniť za doprovodu nášho turistického sprievodcu p. Tibora Zsebika túry k vojenským hrobom. Túto možnosť využilo asi 30 milovníkov turistiky.

Sobotnajší deň sme ukončili koncertom country skupiny Betliarske vidly.

 

V mesiaci jún sme sa zúčastnili regionálnych slávností v Moldave n/B, kde sme reprezentovali naše o.z. a obec Dvorníky  ukážkou varenia Halászlé a prezentáciou vín z Turnianskej vínnej cesty.

Počas letnej turistickej sezóny sme sa venovali hlavne starostlivosti o klientov a návštevníkov nášho územia s cieľom vytvoriť pre nich zaujímavý a atraktívny pobyt.

Na pozvanie Karpatskej nadácie sme v OC Optima v Košiciach predstavili mestečko neziskových organizácií, ktorého sme na krátku dobu i s ostatnými neziskovými organizáciami založili za účelom zviditeľnenia činnosti nášho o.z.

 

V septembri sa naši členovia aktívne zapojili do prípravy a organizovania Festivalu vyberania desiatkov z úrody v Jablonove n/T. Predstavili sme naše tradičné jedlá, vína a miestne produkty, hlavne cezhraničným partnerom z MAS Moravský Kras.

V mesiaci november sme sa zúčastnili Dňa vidieckych piecok a súťaže vo varení a pečení jedál vo vidieckych murovaných pieckach v Pieckovom háji v Jablonove n/T.  

   Ukážka tlačenie kapusty do suda          

  „ Plody našich záhrad “ - výstava

 

Vytváranie turistických produktov, spolupráca pri vytváraní atraktivít územia

V roku 2012 sme sa aktívne zapojili do prípravy projektu Košice EHMK 2013. Turnianska vína cesta sa stala jednou z tematických ciest v programe Terra Inkognita. Obec Hrušov, Jablonov n/T, Hrhov, Zádiel, Turňa n/B a Moldava n/B sa stali cieľovými miestami, ktoré z programov EHMK budú najviac podporované.

V mesiaci november bolo v Granáriu v Jablonove n/T predstavený projekt GROS – Gemerský rozprávkový štát. Obec Hrušov, Jablonov n/T, Hrhov, Dvorníky, Turňa n/B sa stali hlavnými mestami „Rozprávkového kráľovstva “. Boli im udelené erbové listiny a ku každej obci bola napísaná legenda alebo rozprávka, ktoré vyšli v knižnej forme.

 

   Obrovský Jablonovský koláč

 

Ústrednou postavou je rozprávkový hrdina jazvečík Taši, ktorý zavedie čitateľa prostredníctvom rozprávok do rôznych kútov Košického kraja a na podujatiach predstavuje výstupy a aktivity projektu.

Cieľovou skupinou sú hlavne deti, ktoré sa zapájajú do animačných programov. Stávajú sa majiteľmi cestovateľských pasov, rôznych podporných materiálov ako sú omaľovánky, pexesá, puzzle, komiksy.

Zbierajú Tašitlačky a počas celého roka navštevujú podujatia v kráľovských miestach Tašíkova. Najbližšia Tašizábava bude 25.5.2012 v Hrušove, 22.06.2013 vo Dvorníkoch a 28.06.2012 v Moldave n/B.

     Predstavenie „Rozprávkového kráľovstva “ Tašíkova

 

Regionálna agentúra KSK nás oslovila s prípravou projektu horskej cykloturistiky  vo svete známej ako Mountain Biking. Jedná sa o prepojenie Turnianskej vínnej cesty s pohraničnými obcami Maďarska cez Dolný vrch. Bude potrebné dobudovať infraštruktúru ubytovacích a stravovacích kapacít na našej strane, osadiť a vyznačiť oddychové miesta, infotabule o cyklochodníkoch, zabezpečiť marketing a reklamu.   

 

V mesiaci máj nám treba zabezpečiť prípravu podujatia Májové Hrušovské dni, ktoré by mali byť  podporené z programu Košice EHMK 2013 Košický rozprávkový kraj – Tašiho kráľovstvo.

Ďalej musíme rozvíjať a skvalitňovať podujatia a programy na Turnianskej vínnej ceste.                                   

Z našich vysúťažených úspešných projektov musíme zabezpečiť a zvýšiť atraktívnosť nášho územia, získať certifikáty regionálnej značky kvality na produkty vyrábané v juhovýchodnej časti Národného parku Slovenský kras.