KRASTURIST
O.Z


049 43 Jablonov nad Turňou , č. 137,

                              Tel: 0903621585, c.motyka@zoznam.sk

                                           

 

Vec: Výzva na predloženie cenovej ponuky -prieskum trhu


V súlade so zákonom NR SR č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní
v platnom znení v zmysle § 102 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami
uvedeného zákona si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky k
projektu "Po stopách Sv. Urbana na Turnianskej vínnej ceste"


 


"Tlač, výroba  a dodanie propagačných materiálov"

V
prílohe Vám zasielame podklady k spracovaniu Vašej ponuky.

Veríme,
že prejavíte záujem o účasť vo verejnom obstarávaní a predložíte
ponuku na požadovaný predmet obstarávania.

S pozdravom


 Cyril Motyka


predseda združenia


 


Jablonov nad Turňou, 20.02.2014


 


Príloha č. 1:
Podklady k spracovaniu cenovej ponuky


 Príloha
č.1


 


Podklady k spracovaniu cenovej ponuky

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov:                       KRASTURIST
o.z.

Sídlo:                          04943 Jablonov nad Turňou, č. 137

Štatutárny
zástupca
: Cyril Motyka

IČO:                           42096324

DIČ:                           2022422424

Kontaktná osoba:      Cyril Motyka

Telefón:                     0903 621 585

e-mail:
                      
c.motyka@zoznam.sk

 

2. Názov služby:

 


"Tlač, výroba a dodanie propagačných
materiálov"

3. Opis služby:

 

Marketing
cestovného ruchu na Turnianskej vínnej ceste - aktivita Tlač, výroba
a dodanie propagačných materiálov

Prehľad
aktivít:

- 1000 ks  výroba a tlač krabíc 30 x
20 cm s potlačom /krabice budú slúžiť ako obal pre propagačný materiál/

-
1000 ks  výroba a tlač hracieho poľa
- farebná potlač 30 x 20 cm

-
1000 ks  výroba a tlač hracieho
plánu A5 obojstranná tlač

-
300 000 ks  výroba a tlač hracia
hotovosť v hodnote /20,50,100, 200, 500  /

-
6000 ks dodanie hracích figuriek

-
1000 ks dodanie kociek

 

4. Miesto odovzdávania služby:

04943 Jablonov nad Turňou č. 137

5. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa §536
a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.

6. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

     Zákazka bude
financovaná z prostriedkov Programu rozvoja vidieka 2007-2013 . Verejný
obstarávateľ neposkytuje zálohy. Platba bude realizovaná na základe faktúry po jednotlivých
čiastkach  so splatnosťou 30
dní.

7. Pokyny k predloženiu ponuky:

     Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku na celý predmet obstarania.

     Ak je uchádzač platiteľom DPH túto skutočnosť
uvedie v ponuke. Cenová
ponuka musí byť doložená v dvoch originálnych exemplároch!

8. Kritéria na hodnotenie ponúk:

Predpokladaná hodnota je do 9.990,- € bez DPH.   

Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšia cena.


9. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:

    Ponuku je
potrebné zaslať prostredníctvom
pošty, alebo doručiť osobne v termíne
do  20.03.2014  na adresu uvedenú v bode 1.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 26.03.2014.

O vyhodnotení ponúk budú uchádzači vyrozumení telefonicky.

S pozdravom

Cyril Motyka

predseda združenia

Jablonov nad Turňou , 20.02.2014