KRASTURIST občianske združenie 

    

Založené: 02.07.2007                                                                                                   

Sídlo: Jablonov nad Turňou  č.137

Územie pôsobnosti: južná časť Národného parku Slovenský kras                     

 

Cieľom KRASTURIST o.z. je presadzovanie záujmov jej členov v oblasti rozvoja cestovného ruchu a oblasti pôsobiacich v jej prospech najmä na území Národného parku Slovenský kras.

- aktivizuje a združuje záujemcov o CR na využitie potenciálu miestnych zdrojov kultúrno-prírodného bohatstva na jej rozvoj

- vytvára partnerské vzťahy medzi rôznymi aktérmi spoločenského a hospodárskeho života

- vyhľadáva a získava rôzne zdroje využiteľné pre rozvoj cestovného ruchu

- zapája obyvateľstvo, najmä mládež do zmysluplnej ochrany a zveľaďovania prírodného a kultúrno-historického dedičstva územia

- zapája sa do organizovania kultúrno-spoločenských podujatí v danom území

- iniciuje vytváranie turistických produktov, spolupracuje pri vytváraní atraktivít územia